Personnel

ผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)

 • thumbnail

  นายอนุชาติ ทองเกลี้ยง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โทร.0927481555

 • thumbnail

  -

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร.087296172

 • thumbnail

  นางนูรสุริยา ชายมัน

  ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0818963342

 • thumbnail

  นายอรชุน คงสำเร็จ

  ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0950259495

^