รายงาน

ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 60
ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 60

23 ม.ค. 2560 0 274

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 --------------------------------------------- ด้วยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 255

1
^