รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

13 พ.ย. 2562 0 228

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ........................................................... ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 แล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ด้วยระบบ e-plan (พ.ศ. 2561 - 2564)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ด้วยระบบ e-plan (พ.ศ. 2561 - 2564)

23 เม.ย. 2561 0 216

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ด้วยระบบ e-plan (พ.ศ. 2561 - 2564) ........................................................... ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

23 เม.ย. 2561 0 568

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ........................................................... ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 แล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

04 เม.ย. 2560 0 403

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ........................................................... ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบ

1
^